Monthly Archives Grudzień 2017

STRING_SPLIT

STRING_SPLIT FUNCTION

Funkcja STRING_SPLIT dodana do MS SQL w wersji 2016 zwraca jednokolumnową  tabelę. Nazwa kolumny to value a ilość rekordów wynika  string na wiersze wykorzystując zdefiniowane separatory, np. spację.

Więcej